Nota de prensa da Reunión Comisión Mixta Xunta-Igrexa

O pasado martes 12 de xuño, celebrouse unha nova reunión da Comisión Mixta Xunta-Igrexa Católica, órgano que asesora a Consellería de cultura para a protección, conservación fomento e difusión do patrimonio cultural de Galicia nas cuestións que afectan exclusivamente a bens de titularidade da Igrexa Católica que teñen valor cultural.

O bispo D. Luis Quinteiro, presidiu a sesión de traballo desta Comisión, na que tamén estiveron presentes o conselleiro de Cultura, D. Román Rodríguez, a directora xeral de Patrimonio Cultural, Dª María del Carmen Martínez Ínsua, e o secretario da Provincia eclesiástica de Santiago, D. Andrés Fernández Farto, entre outros representantes tanto da Consellería como da Igrexa.

A Comisión Mixta Xunta-Igrexa está regulada polo Decreto aprobado no Consello da Xunta do pasado mes de agosto e que ven a substituir a un anterior convenio asinado coa Igrexa co que viña funcionando este órgano, en vigor desde 1985.

Competencias

Entre as tarefas desta Comisión está a de elaborar un programa anual de intervencións a realizar nos centros de titularidade da Igrexa, que deberá organizarse por áreas culturais diferenciadas (patrimonio arquitectónico, patrimonio artístico e patrimonio documental e bibliográficos); establecer as prioridades para a distribución das achegas e intervencións da consellería (ata o de agora nunha se fixera un estudo de prioridades conxunta das intervencións no patrimonio da Igrexa); fixar as condicións para o acceso e visita pública aos bens inmobles eclesiásticos (priorizando aqueles nos que se realizasen ou se poidan realizar investimentos por parte da Xunta; e asesorar en medidas de seguridade destes bens, entre outros.

Funcionamento da comisión

A comisión mixta Xunta-Igrexa funciona en pleno ou ben a través de dúas subcomisións: unha para o rexistro do patrimonio cultural da Igrexa Católica e outra de conservación do Patrimonio cultural da Igrexa Católica.

En concreto, a comisión en pleno está constituída por dez representantes designados por ámbalas dúas institucións. A presidencia é rotatoria: nos anos impares recaerá no conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, mentres que nos anos pares terá a quenda o Bispo Delegado para as cuestión de Patrimonio cultural no seo da Provincia eclesiástica de Santiago. Nos períodos nos que non ocupen a presidencia, os ditos membros terán a condición de vogal. Así mesmo, tamén está composta por dous vicepresidentes (a persoa titular da dirección xeral de Patrimonio Cultural e o secretario da Provincia Eclesiástica de Santiago), tres vogais por parte da Xunta e outros tres designados polos bispos da Igrexa en Galicia.

A comisión reúnese polo menos dúas veces ao ano en sesión ordinaria e, con carácter extraordinario, de considerarse necesario. Ademais, adopta os seus acordos por unanimidade.

 

Foto de arquivo

Versión en galego